انتخاب دانشگاه كپنهاگ به عنوان مركز تحقيقات

نوشته شده در تاریخ : 1393/01/01

metoprolol 25 mg

link metoprolol read

antabus forgiftning

antabus 3 dagar kobproducent.site antabus kemisk

loperamid cena

loperamid mechanism loperamid lek loperamid chinin

venlafaxin mod ocd

venlafaxin 37 5 mg venlafaxin graviditet venlafaxin libido

hjertemagnyl camelia

hjertemagnyl behandling hjertemagnyl 400 hjertemagnyl inr

محققان از دانشگاههاي كپنهاگ و  Fudan چين، براي افتتاح يك مركز جديد در دانشگاه كپنهاگ در تاريخ 16 آوريل 2013همكاري مينمايند.اين يك مركز اروپايي-Fudan براي مطالعات چيني مدرن و تطبيقي مي باشدو اولين از نوع خود در اروپاست كه بر روي تقابل بين اروپا و چين تمركز دارد.